Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140
T&C Thai version

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ในการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์

การจองตั๋วเดินทางของท่าน

เมื่อท่านทำการจองตั๋ว ท่านได้ยืนยันว่าท่านสามารถยอมรับหรือยอมรับแทนกลุ่มของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตั๋วเดินทางนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของท่านในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้ครบถ้วนในเอกสารการเดินทางที่ได้รับจาก STA Travel หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ กรุณาแจ้งบริษัทฯภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับจากการจองตั๋วของท่าน โดยที่สัญญานี้จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา หรือผู้ให้บริการการเดินทางรายอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการจองตั๋วเดินทางที่ท่านได้ทำการจองมา STA Travel มีสถานะหน้าที่ในฐานะตัวแทนการจองตั๋วเดินทางให้กับผู้ให้บริการการเดินทาง สำหรับสัญญาทำไว้กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ ซึ่งท่านทำสัญญาไว้กับผู้ให้บริการการเดินทาง ให้นำเงื่อนไขในการจองตั๋วเดินทางของผู้ให้บริการรายนั้นๆมาใช้บังคับกับการจองตั๋วเดินทางของท่าน โดยที่ STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการรายนั้นๆ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการจองตั๋วเดินทาง และท่านได้รับทราบโดยท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ภายใต้สัญญานี้ การให้บริการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ท่านทำการซื้อจากเว็บไซต์นั้นทำโดย STA Travel Management Ltd. ในนามของ STA Travel Co., Ltd. หรือโดย STA Travel Co., Ltd. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินจะถูกดำเนินการผ่านสถาบัตรผู้รับบัตรในยุโรป (European Acquirer) โดยเงื่อนไขนี้ถือเป็นการตกลงระหว่างท่านกับ STA Travel Management Ltd. สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในประเภทอื่นๆนอกเหนือที่มีนำเสนอบนเว็บไซต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและการตกลงระหว่างท่านกับ STA Travel Co., Ltd. และสินค้าและ/หรือบริการใดๆ STA Travel Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการโดยตรง

การชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์สามารถชำระได้โดยผ่าน Visa หรือ Visa Debit

การชำระเงินโดยบัตรเครดิตผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ของเรา

เป็นการชำระเงินโดยผ่านทาง Visa, Visa Debit, Master Card และ Master Card Debit เท่านั้น ทั้งนี้ ระบบของเราจะไม่รับการชำระโดยบัตร Diner Club หรือ American Express  โดยที่ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วตามมาตรฐานอาจนำมาใช้ต่อรายบุคคลหรือตามการจองตั๋วเดินทางตามที่โฆษณาไว้ ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะทำการออกตั๋วโดยสารเรื่องบินหรือดำเนินการจองตั๋วเดินทางใดๆ ให้แก่ท่าน จะมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลของบัตรเครดิต และในบางกรณี ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องยื่นเอกสารยืนยันความมีตัวตนของท่านด้วย ในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรและช่วงระยะเวลาการออกตั๋วเดินทางได้หมดลงแล้ว ให้ถือว่าการจองตั๋วนั้นสิ้นผล ซึ่งทำให้เราไม่สามารถแก้ไขประการใดได้ เราจะต้องดำเนินการยกเลิกการจองตั๋วนั้นๆ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจองอีกรอบหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธหรือยอมรับการจองตั๋วที่กระทำขึ้นภายนอกประเทศไทย การตอบรับการจองตั๋วเดินทางโดยอัตโนมัติใดๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับความเห็นของเราที่มีต่อความเสี่ยงทางด้านการเงิน การออกตั๋วเดินทางที่ล่าช้า หรือกฎระเบียบนานาชาติที่เป็นสากลที่อาจนำเอามาใช้บังคับ และสุดท้ายนี้ กรุณายึดข้อกำหนดที่ว่า การยืนยันการจองตั๋วใดๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติให้ทำธุรกรรมบนบัตรเครดิตนั้นๆ ซึ่งหากบัตรเครดิตของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ เราจะพยายามติดต่อท่าน แต่ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีการให้บริการใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้

 

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2012 (ประเทศไทย)   และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้นๆ ในประเทศไทย โดยให้มีผลใช้บังคับต่อการให้บริการตามสัญญานี้ เมื่อมีการจองตั๋วเดินทางผ่านระบบออนไลน์และใช้ช่องทางการชำระเงินของเรา ให้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังประเทศหรือพื้นที่ใดๆ ที่อยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในการเดินทางของท่านนั้นสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ STA Travel มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการหรือสายการบินเรียกเก็บ การตกลงซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินนั้น ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบัตรโดยสารของราคานั้นๆที่ท่านได้ทำการตกลงซื้อ  การเปลี่ยนตั๋วเดินทางใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับว่า เที่ยวบินที่มีคำร้องขอเปลี่ยนนั้นๆยังคงมีที่นั่งว่างอยู่หรือไม่ร่วมกับเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆด้วย – หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของตั๋วเดินทางตามราคาของตั๋วที่ท่านเลือกเอาไว้ ทั้งนี้ บัตรโดยสารบางประเภทเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของบัตรโดยสารอย่างรอบคอบ หากได้รับการอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ ทางบริษัทมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บขั้นต่ำ จำนวน 3,000 บาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อครั้ง หากมีการเปลี่ยนตั๋วเดินทางที่นอกเหนือจากสิทธิใดๆ ในตั๋วเดินทางนั้น เช่น เปลี่ยนตั๋วเดินทางไปเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว เปลี่ยนบริษัทสายการบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางการบิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนบัตรโดยสารในราคาปกติ  ดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมต่างๆจึงควรใช้บัตรโดยสารเดินทางตามกำหนดการที่ซื้อเอาไว้เดิมตามที่ระบุไว้ในตั๋วหรือหนังสือยืนยันตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านวางแผนที่จะไม่ใช้บัตรโดยสารตามเที่ยวบินที่ได้ระบุเอาไว้ กรุณาติดต่อสายการบินล่วงหน้าเพื่อสอบถามถึงทางเลือกอื่นๆ ของท่านเอง ซึ่งหากท่านไม่ทำการเช็คอินตั๋วเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นสายการบินจะทำการบันทึกสถานะ No Show  ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมภายหลัง และ/หรือการเดินทางนั้นๆ อาจถูกยกเลิก หรือมีผลทำให้ตั๋วเดินทางของท่านเป็นโมฆะด้วย

ข้อควรทราบที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ : บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายค่าเสียหายใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง สงคราม การขู่ว่าจะก่อสงคราม จลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ หรือ ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ อัคคีภัย โรคระบาด ความเสี่ยงจากโรค การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงสายการบินหรือประเภทของเครื่องบิน การปิดสนามบิน ความแออัดของสนามบิน  พายุเฮอริเคน และสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือมีโอกาสจะเลวร้าย การกระทำใดๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย และ/หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ STA Travel จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณที่สายการบินหรือผู้ให้บริการการเดินทางใดๆ ล้มละลาย หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่สามารถให้บริการใดๆ ได้ตามปกติ

การยืนยันสถานะ

สายการบินหลายสายอาจไม่ได้แจ้งหรือประกาศยืนยันสถานะเที่ยวบินล่วงหน้า STA Travel จึงขอแนะนำว่าท่านควรติดต่อสายการบินที่ท่านจะใช้บริการเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพื่อยืนยันว่าเที่ยวบินของท่านยังคงเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ในตั๋วเดินทางของท่าน หากท่านได้จองเที่ยวบินและหากทางบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการบินของสายการบินของท่านก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราจะติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบจนแน่ใจว่าท่านได้ให้อีเมล์แก่บริษัทฯอย่างถูกต้อง  และท่านควรตรวจสอบอีเมล์ของท่านอย่างสม่ำเสมอก่อนการเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีอำนาจเหนือ และไม่สามารถรับผิดชอบในความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของท่านที่กระทำโดยสายการบิน และนอกจากนี้ STA Travel จะไม่ยอมรับผิดในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เดินทางออกไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการยืนยันกับสายการบินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ว่าเที่ยวบินที่เหลือของท่านยังคงเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ ทั้งนี้บางสายการบินกำหนดให้ท่านต้องยืนยันว่าท่านประสงค์จะเดินทางกับสายการบินนั้น ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินได้ทาง https://classic.checkmytrip.com เราขอแนะนำว่า ท่านควรทำการตรวจสอบดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางที่ระบุไว้บนตั๋วเดินทางของท่านหรือในอีเมล์ที่ส่งถึงท่านเพื่อยืนยันสถานะของเที่ยวบินของท่าน รหัส Amadeus Reservation Code ของท่าน คือ ตัวอักษร 6 ตัว ซึ่งท่านสามารถหาได้จากอีเมล์ยืนยันของท่าน STA Travel จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์อื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของ STA Travel

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกบัตรโดยสาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสูงสุด 100% จากราคาที่ทำการจองไม่ว่าจะเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มต้นเดินทาง บริษัทฯขอสงวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือมีการออกตั๋วเดินทางใหม่ ในการจองตั๋วเดินทางออนไลน์จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองตั๋วเดินทางของ STA Travel จำนวน 3,000 บาท ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าตั๋วเดินทางที่ท่านจองตั๋วเดินทางเอาไว้ด้วย เพราะว่าค่าตั๋วเดินทางบางประเภทไม่สามารถขอเงินคืนได้ ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบกฎระเบียบของค่าตั๋วเดินทางอย่างรอบคอบ หากเหตุผลการยกเลิกตั๋วเดินทางของท่านนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของท่าน ท่านอาจจะขอคืนค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วเดินทางของท่านจากบริษัทผู้รับประกัน

การเปลี่ยนแปลงชื่อ

ชื่อที่ท่านระบุไว้ในส่วนของข้อมูลของผู้เดินทางนั้นต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในหนังสือเดินทางของท่าน การจองตั๋วเดินทางของท่านจะต้องกระทำภายใต้ชื่อดังกล่าวเท่านั้น  สายการบินมีการข้อจำกัดในการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง การขอการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารนั้นจึงเป็นไปตามกฏข้อบังคับของสายการบินเท่านั้น และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากท่านระบุชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องและหากทางสายการบินยอมรับการเปลี่ยนแปลงชื่อนั้น  ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม

 

การคืนเงิน

คำขอคืนเงินค่าตั๋วเดินทางของท่านที่จองผ่านเว็บไซต์ของ STA Travel นั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับค่าตั๋วเดินทางที่ท่านซื้อและตามที่ทางสายการบินพิจารณา โดยส่วนมากแล้ว ค่าตั๋วเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินได้  สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสายการบินและค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกตั๋วจากราคาค่าตั๋วเดินทางของท่าน ในบางกรณีสามารถทำการคืนเงินได้ แต่โดยปกติแล้วจะต้องกระทำการขอคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่มีการวางแผนการเดินทางใดๆ ท่านมีหน้าที่ในแจ้งการยกเลิกตั๋วเดินทางโดยตรงต่อสายการบิน หรือท่านอาจจะแจ้งมายัง STA Travel ได้ หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้การจองตั๋วของท่านถูกยกเลิกทั้งหมดและท่านอาจไม่ได้สิทธิขอคืนเงินใดๆ ทั้งนี้ จะมีการจ่ายเงินคืนใดให้กับท่าน เมื่อเราได้รับเงินจากผู้ให้บริการการเดินทางแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว การขอคืนเงินจากตั๋วเดินทางไม่อาจกระทำได้ หากมีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วเดินทางไปแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่อยู่เหนือการควบคุมของ STA Travel

ที่พัก

หากท่านมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พักที่จัดไว้ให้ท่าน ท่านควรแจ้งให้ทางผู้จัดการโรงแรมหรือโฮสเทลทราบทันทีเมื่อท่านเดินทางมาถึงโรงแรมหรือโฮสเทลนั้นๆ STA Travel ไม่สามารถช่วยท่านแก้ปัญหาใดๆ ได้หากท่านไม่แจ้งให้ผู้จัดการของโรงแรมหรือโฮสเทลทราบ

การยกเลิกการจองที่พักและการเปลี่ยนแปลง

สำหรับกรณีการจองที่พักทั้งหมด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 50 ของค่าทีพัก อย่างไรก็ตามโรงแรมแต่ละโรงแรมอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านได้ทำการจอง การเปลี่ยนแปลงการจองที่พักจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอย่างน้อยจำนวน 3,000 บาท บวกกับค่าธรรมเนียมอื่นใดที่ทางผู้ให้บริการที่พักคิดเพิ่มเติม

ตั๋วประเภท Blue Ticket (SATA)

หากท่านซื้อ ตั๋วประเภท SATA สำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 26 ปี ท่านต้องแสดงหลักฐานที่แสดงถึงอายุ (ต่ำกว่า 26 ปี ณ ขณะที่เดินทาง) หรือ บัตรนักศึกษาระหว่างประเทศ (ISIC Card) เมื่อทำเช็คอินที่สนามบิน

บัตร ISIC/IYTC/ITIC

หากท่านซื้อบัตร ISIC, IYTC หรือ ITIC ข้อมูลของท่านก็จะถูกจัดเก็บโดย ISTC ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถยืนยันสถานะของนักเรียน เยาวชน ครู ได้ กรุณาจำไว้ว่า ท่านจะต้องส่งหลักฐานแสดงสถานะความเป็นนักเรียน อายุ สถานะของครู ก่อน จึงจะสามารถออกบัตรและตั๋วเดินทางของท่านได้ STA Travel และ ISIC อาจส่งข้อมูลไปยังอีเมลของท่าน หากมีการให้ส่วนลดและบริการใหม่ๆ ของเรา ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ISIC

หนังสือเดินทางและวีซ่า

ให้เป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศใดๆ  ซึ่งในหลายประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุที่สามารถใช้ได้อีกอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง ชื่อที่ท่านระบุเอาไว้สำหรับตั๋วเดินทางของท่านจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ระบุในหนังสือเดินทางของท่าน  และให้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของท่าน ทั้งนี้ วีซ่าที่จะออกให้โดยเจ้าหน้าประจำประเทศไทย ซึ่งท่านควรยืนยันถึงเรื่องการออกวีซ่านี้กับ สำนักงานข้าหลวง สถานทูต และ/หรือ สถานกงสุลต่างๆ เอกสารประกอบการขอวีซ่าก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของแต่ละประเทศที่ท่านจะเดินทางไปหรือสัญชาติที่ท่านถืออยู่ ก็จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ท่านควรยืนยันให้แน่ใจล่วงหน้าก่อนวันเดินทางของท่าน เพื่อเผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการขอวีซ่าจากสถานทูตนั้นๆ  ทั้งพนักงานของสายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่อนุญาตให้ท่านผ่านด่านศุลกากรหรือขึ้นเครื่องบินโดยปราศจากวีซ่า และในบางประเทศจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าประเทศหากปราศจากหลักฐานที่แสดงว่าท่านมีตั๋วเดินทางกลับหรือตั๋วสำหรับเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกระดาษ) และพนักงานรับลงทะเบียนขึ้นเครื่องของสายการบินต่างๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องบินได้ด้วย หากท่านทำการจองตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว กรุณาตรวจสอบกับสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป เพื่อยืนยันว่าท่านได้ทำตามกฎหมายและกฎของประเทศนั้นๆ แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎดังกล่าว หากท่านมีความสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป ท่านอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านวีซ่า โดยการตกลงกับทางฝ่ายขาย STA Travel ถือว่าท่านได้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ STA travel

คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางและการฉีดวัคซีน

ผู้มีสัญชาติไทยควรเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับการเดินทางที่ทาง International Organization For Migration Thailand ได้เผยแพร่เอาไว้บนเว็บไซต์ https://thailand.iom.int/ สำหรับทุกประเทศที่ท่านประสงค์จะเดินทางไป  ซึ่งในบางสถานที่ที่ท่านประสงค์จะเดินทางไปนั้นกำหนดให้ท่านทำการฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังที่นั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการฉีดวัคซีนที่จำเป็นต่อการเดินทางของท่านด้วยตัวของท่านเอง

ภาษีและโปรแกรมสำหรับผู้เดินทางบ่อย

ภาษีท้องถิ่นและภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นใดอาจถูกเรียกเก็บในประเทศอื่นๆ นอกจากมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภาษีเหล่านี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในค่าตั๋วเดินทาง การชำระค่าภาษีและอากรต่างๆ อาจจะต้องชำระโดยสกุลเงินท้องถิ่น ณ เวลาที่ออกเดินทาง ทั้งนี้ การชำระค่าภาษีอากรดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับสายการบินว่าการจองตั๋วเดินทางกับเรานั้นผ่านเกณฑ์สำหรับการสะสมแต้มในโปรแกรมสำหรับผู้เดินทางบ่อยหรือไม่ กรุณาเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบินเพื่อนำไปเป็นหลักฐานการเดินทางของท่าน หากจำเป็น

ข้อมูลของกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและให้บริการในฐานะตัวแทนของสายการบินต่างๆ (บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ) STA Travel จะไม่รับผิดชอบในสินค้าหรือบริการที่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้ เราจะไม่ให้หรือรับประกันใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการหรือมาตรฐานสินค้าที่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระนั้นมีความแตกต่างกันตามแต่ละสายการบิน  ดังนั้น หากสายการบินไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการตามที่ท่านได้ซื้อผ่านทาง STA Travel นั้น ท่านจะต้องดำเนินการขอรับการเยียวยาจากทางสายการบินเท่านั้น ไม่ใช่ STA Travel ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจมีการเรียกเก็บโดยสายการบินนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตรวจสอบกฎของสายการบินที่เกี่ยวข้องกับการรับสำภาระ สายการบินหลายๆ แห่งมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ เช่น กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก หรือกล่องต่างๆ จะถูกห้ามนำขึ้นเครื่องบินในช่วงที่มีรอบการเดินทางค่อนข้างมาก โปรดทราบว่า แม้ว่าจะมีการชำระเงินค่าตั๋วเดินทางจนครบถ้วนแล้ว เงื่อนไขใดๆ ของสัญญาระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการอาจกำหนดให้บุคคลภายนอกนั้นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากสัมภาระได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วเดินทางของท่าน ระยะทาง สถานะ และ/หรือ ชั้นของการให้บริการ ดังนั้น กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสายการบินเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการขนย้าย ข้อจำกัดของสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับการจัดการเดินทางของท่านด้วย

ประกันภัยการเดินทาง

STA Travel ขอแนะนำว่า ท่านไม่ควรเดินทางโดยปราศจากการประกันภัยที่เหมาะสม การซื้อประกันนี้สามารถกระทำโดยผ่านทางลิงค์บนเว็บไซต์ของ STA Travel หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงานของบริษัทประกัน STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านไม่สามารถเอาประกันภัยที่เหมาะสมได้ หากท่านประสงค์ให้ STA Travel หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยให้ กรุณาติดต่อ Travel Expert สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สกุลเงิน

ให้ราคาที่กำหนดอยู่นั้นเป็นราคาตามสกุลเงินบาท นอกจากว่ามีการระบุอาไว้เป็นอย่างอื่น

เงื่อนไขอื่นๆ

: เงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการจองตั๋วเดินทางผ่าน STA Travel นั้น ถูกระบุเอาไว้ในแผ่นพับของสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย ตั๋วเดินทางที่สายการบินออกให้ และรวมถึงเอกสารฉบับนี้ STA Travel จะกระทำการในฐานะตัวแทนของสายการบินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการให้บริการอื่นๆ ใบเสร็จใดๆ ตั๋วเดินทาง ใบสั่งจ่าย (voucher) คูปอง หรือตั๋วเดินทางชั่วคราวได้ถูกออกให้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการจัดการขนส่งและมีการให้บริการอื่นใด การออกเอกสารและการยอมรับเอกสารนั้นๆ จะถือว่าเป็นการตอบรับที่จะกระทำการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำหรับการจองตั๋วเดินทางที่มีการจองที่ต้องได้รับอนุญาต สัญญาจะถือว่าเป็นการทำกับบริษัทฯ STA Travel และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ ตัวแทนต่างๆ จะไม่ถือเอาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บอาจเกิดจากบุคคลหรือทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เกิดขึ้นหรือเกิดในระหว่างการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแล การสนับสนุน การจัดหา หรืออย่างอื่น บริษัทขนส่งหรือบริษัทอื่นใดที่ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ การกักกัน การเลื่อนเวลา ความเสียหาย ความสูญเสีย ความเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บใดๆ ไม่ว่าจะเกิดได้อย่างไร หรือเกิดจากใคร หรือเกิดได้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามในระหว่างที่ผู้โดยสารไม่ได้อยู่บนเครื่องบินหรือยานพาหนะใดที่ใช้หรือถูกใช้โดยบริษัทขนส่ง ให้ถือเอาสัญญาของผู้โดยสารที่ใช้โดยบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องเป็นสัญญาระหว่างบริษัทขนส่งกับผู้ซื้อทัวร์หรือผู้โดยสารเหล่านี้

การส่งมอบข้อมูลที่สำคัญ

เราจะออกตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสามารถกระทำได้ แต่ตั๋วเดินทางของท่านอาจถูกส่งจากสายการบินไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ไม่สามารถออกตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้เดินทางมีทางเลือก 2 ทาง คือ (1) ให้ส่งตั๋วเดินทางโดยทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ต้องมีการลงลายมือชื่อรับการส่งมอบและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย (2) มารับตั๋วเดินทางที่สำนักงานสาขา ซึ่งกรณีนี้จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการส่งใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะไม่สามารลงลายมือชื่อเพื่อรับมอบตั๋วเดินทางแทนกันได้ กรณีดังกล่าว ตั๋วเดินทางจะถูกเก็บไว้เพื่อรอการรับมอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสายการบินนั้นๆ STA Travel จะไม่มีอำนาจควบคุมวันและเวลาของการส่งมอบดังกล่าว ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจจะต้องมีการรับมอบด้วยตนเองหรือการส่งมอบโดยวิธีอื่น ซึ่งท่านจะต้องประสานงานกับทางสายการบินด้วยตัวของท่านเอง หากการดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นไม่สะดวกต่อท่าน กรุณาติดต่อ STA Travel (ภายใน 24 ชั่วโมง) ที่หมายเลข 02-160-5200 เพื่อสอบถามกับ Travel Expert ทั้งนี้ เอกสารการเดินทางของท่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและควรได้รับการดูแลอย่างดีเฉกเช่นเดียวกับเงินสด ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารชุดใหม่ให้กับท่านในกรณีที่เอกสารเดินทางดังกล่าวสูญหาย ถูกขโมย หรือเกิดความเสียหาย นั้น ไม่อาจกระทำได้ในทุกๆ ครั้ง