Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
Flight: (+66) 097 485 8669, (+66) 097 485 8670 Rail: (+66) 092 260 3873, (+66) 092 251 3893 Mon-Fri 10.00-18.00 hrs (Sat - Sun closed)

International Discount Cards (ISIC)

บัตรส่วนลดนานาชาติสำหรับนักเรียน เยาวชน และครูอาจารย์ ใครๆ ต่างก็ชอบส่วนลดจริงไหม? เรามีบัตร Student card (ISIC) สำหรับนักเรียนและนักศึกษา, Youth card (IYTC) สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี และ Teacher card (ITIC) สำหรับครูและอาจารย์ ที่ช่วยให้คุณค้นพบการเดินทางทั่วโลกที่ประหยัดยิ่งขึ้นไปอีก สมัครออนไลน์วันนี้ รับ Serial number ใช้ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด

บัตร ISIC คืออะไร?

ISIC Card บัตรนักศึกษานานาชาติ เป็นบัตรที่ให้ส่วนลดในการเดินทางสำหรับนักศึกษา "เป็นบัตรแรกของโลก" ซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2511 โดยสมาพันธ์การท่องเที่ยวนักศึกษานานาชาติ ( International Student Travel Confederation ) นักศึกษาจะได้ส่วนลดสำหรับการใช้บริการต่างๆ 133 ประเทศทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์
 
ในปี พ.ศ. 2536 องค์กร UNESCO ได้ให้ความสำคัญและรับรองบัตรนี้ โดยเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นวิธีการเรียนรู้ทางหนึ่งในด้านการศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองสังคมฯลฯ ที่ดีที่สุดทางหนึ่งของการศึกษา และนักศึกษาควรได้รับส่วนลดในการเดินทางหลายๆ รูปแบบ ทำให้ในเวลาต่อมา ISIC จึงได้มีการเพิ่มบัตร Youth Card และ Teacher Card เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 31 ปี และครูอาจารย์อีกด้วย

ISIC Card

Student Discount Card

Buy Online & Instore 400 บาท
 • บัตรสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
 • ผู้ถือบัตร ISIC จะได้สิทธิพิเศษในการใช้เป็นส่วนลดต่างๆ มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
 • เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก UNESCO
 • สามารถสมัครบัตร ISIC ได้ 2 ช่องทาง สมัครออนไลน์และทางสำนักงาน STA Travel ทุกสาขา
 • บัตรมีอายุ 1 ปีหลังจากทำการออกบัตร
 • สมัครออนไลน์วันนี้ รับ serial number ใช้ผ่าน Apps ได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก
 • หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

IYTC Card

Youth Travel Discount Card

Only ฿400บัตร IYTC
 • ผู้สมัครบัตร IYTC จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 31 ปี
 • ผู้ถือบัตร IYTC จะได้สิทธิพิเศษในการใช้เป็นส่วนลดต่างๆ ได้มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
 • เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ ว่าผู้ถือบัตรมีสถานภาพเป็นนักศึกษานานาชาติจาก องค์กรยูเนสโก UNESCO
 • มีอายุการใช้งาน 1 ปี หลังจากทำการออกบัตร
 • สมัครออนไลน์วันนี้ รับ serial number ใช้ผ่าน Apps ได้เลยทันที
 • หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

ITIC Card

Teacher Discount Card

BUY ONLINE & INSTORE400 บาท
 • บัตรส่วนลดนานาชาติสำหรับครู อาจารย์และติวเตอร์
 • ผู้ถือบัตร ITIC จะได้สิทธิพิเศษในการใช้เป็นส่วนลดต่างๆ มากกว่า 150,000 แห่งทั่วโลก
 • เป็นบัตรเดียวที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก UNESCO
 • บัตรมีอายุ 1 ปีหลังจากทำการออกบัตร
 • สมัครออนไลน์วันนี้ รับ serial number ใช้ผ่าน Apps ได้เลยทันที ไม่ต้องพกบัตรพลาสติก
 • หากคุณต้องการบัตรพลาสติกพกติดตัว สามารถสั่งซื้อได้ที่ STA Travel Store ทุกสาขา

HOW TO GET THE CARDS!

เอกสารในการสมัคร และค่าสมัครบัตร
1. ISIC สำเนาหลักฐานทางการศึกษา เช่น สำเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา สำเนาใบรับรองจากสถาบัน หรือสำเนาใบตอบรับจากสถาบัน
2. IYTC สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือสำเนาใบขับขี่ ที่แสดงวันเดือนปีเกิด
3. ITIC  สำเนาหลักฐานการเป็นอาจารย์ เช่น สำเนาบัตรอาจารย์ หรือสำเนาใบรับรองจากสถาบัน
4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่เกินขนาดพาสปอร์ต (.jpeg)
6. ค่าสมัคร 400 บาทถ้วน (ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS 40 บาท)
 
เมื่อทำการลงทะเบียนสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสมัครพร้อมรายละเอียดวิธีการชำระเงิน
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด สามารถตรวจสอบได้กับทีมงาน Travel Expert ก่อนทำการจอง
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตร ISIC, IYTC, ITYC

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ISIC

ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาใดก็ได้ ไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี สถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นต่อภาคการศึกษา โดยการอนุมัติออกบัตร ISIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ISIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บัตร ISIC จะมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันออกบัตร

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร IYTC

ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12-30 ปี แสดงหลักฐานในการสมัคร โดยใช้บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นนักเรียน บัตร IYTC จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร ดังนั้นผู้สมัครมีสิทธิสมัครบัตร IYTC ได้ก่อนวันเกิดครบอายุ 31 ปี โดยการอนุมัติออกบัตร IYTC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร IYTC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ITIC

ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยมีเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์ และทำงานมาแล้ว 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างต่ำ บัตร ITIC จะมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายเหมือนบัตร ISIC และมีอายุการใช้ 1 ปี นับจากวันออกบัตร โดยการอนุมัติออกบัตร ITIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ITIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)