insurance ประกันภัยการเดินทาง

LEISURE INSURANCE

ประกันภัยการเดินทางนักท่องเที่ยว

ประกันภัยการเดินทางในต่างประเทศ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 180 วัน คุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก

พิเศษ!สามารถใช้ประกันภัยการเดินทางยื่นขอวีซ่า Schengen ได้ทุกแผน

WHY CHOOSE STA TRAVEL INSURANCE

24/7 EMERGENCY ASSISTANCE

พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
เพียงติดต่อ 02-3058533

SAVE MONEY

มีไว้อุ่นใจกว่า เพราะค่ารักษาพยาบาลทีต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายสูง

LUGGAGE COVER

หากกระเป๋าเสียหายสามารถเคลมได้ แต่ต้องมีเอกสารจากสายการบินยืนยัน

LEISURE INSURANCE