Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
Flight: (+66) 097 485 8669, (+66) 097 485 8670 Rail: (+66) 092 260 3873, (+66) 092 251 3893 Mon-Fri 10.00-18.00 hrs (Sat - Sun closed)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้าและบริการ

Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

โบรชัวร์เหล่านี้มีการกำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และมีความถูกต้องในเวลาที่พิมพ์ ซึ่งราคาจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินบาทไทย (THB) ตามอัตราการแลกเปลี่ยน ณ เวลาที่ทำการจอง สินค้าหรือบริการจองแบบ Multiflex ที่ได้ระบุไว้ในโบรชัวร์ ไม่มีจำหน่ายใน STA Travel ประเทศไทย
 
คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการขอวีซ่าและการเข้าเมืองของประเทศจุดหมายปลายทาง รวมไปถึงประเทศที่ต่อเครื่อง และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณมีอายุคงเหลือ 6 เดือนขึ้นไป ณ วันที่เดินทางกลับประเทศไทย( หรือประเทศต้นทางของตั๋ว ) และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่ใช้บังคับกับประเทศปลายทาง
 
การเปลี่ยนแปลงการจอง
ก่อนวันเดินทาง : กรุณาติดต่อสาขาที่คุณได้ทำการจองไว้หรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ +66 2 160 5200
หลังวันเดินทาง : กรุณาติดต่อไปยังช่องทางด้านล่างนี้
 
โทร: +66 2 160 5200
อีเมล: chiangmai@statravel.com   
BlueTicket
 
BlueTicket เป็นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษจาก STA Travel เท่านั้น ซึ่งมอบส่วนลดค่าโดยสาร รวมถึงเงื่อนไขการเดินทางที่ยืดหยุ่นและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงที่ต่ำหรือไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ที่มีสถานะต่อไปนี้ :
 
- นักเรียน นักศึกษา
- และครูอาจารย์
- เยาวชนอายุต่ำกว่า 31 ปี
 
คุณจำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อรับรองสถานะข้างต้นในการออกบัตร ISIC, ITIC หรือ IYTC ซึ่งขึ้นอยู่กับสายการบิน / ประเภทของตั๋วเครื่องบิน (ตามที่มีผลบังคับใช้) ตั๋วเครื่องบินประเภทนี้มีให้บริการในบางเส้นทางและสายการบิน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์ “BlueTicket” โปรดทราบว่าผู้เดินทางอาจจะต้องแสดงบัตร ISIC, ITIC หรือ IYTC ต่อเจ้าหน้าที่เมื่อทำการเช็กอินที่สนามบินหรือมิฉะนั้นอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว
 
สิทธิพิเศษของตั๋วเครื่องบินประเภท BlueTicket ได้แก่ น้ำหนักสัมภาระที่เพิ่มขึ้นในบางสายการบิน (สายการบินมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา และน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับจะสามารถยืนยันได้ในเวลาที่ซื้อเท่านั้น) และจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางใน 3 ครั้งแรก จากสายการบินหรือจาก STA Travel
 
สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินประเภท BlueTicket จะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางใน 3 ครั้งแรกจากสายการบินและจาก STA Travel แต่ผู้โดยสารจำเป็นต้องชำระส่วนต่างราคาค่าโดยสารและภาษีต่างๆ (หากมี) บางครั้งตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียนและนักศึกษาอาจมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่แตกต่างไปจากตั๋วปกติ การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในเที่ยวบินใหม่ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเรียกเก็บจากผู้โดยสารในส่วนของราคาตั๋วโดยสาร ชั้นโดยสารและภาษีต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างค่าโดยสารในเที่ยวบินเดิมที่จองไว้กับค่าโดยสารในเที่ยวบินใหม่ ผู้โดยสารจำเป็นต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการก่อนกำหนดการเดินทางของเที่ยวบินเดิม มิฉะนั้นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตน (No show) และค่าธรรมเนียมการยกเลิกเที่ยวบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบิน “Book Now Pay Later, FlexiFly หรือ จองก่อน จ่ายทีหลัง”
 
ในกรณีที่คุณได้ทำการจองตั๋วประเภท “จองก่อน จ่ายทีหลัง” STA Travel จะทำการสำรองจ่ายเงินในนามของคุณเพื่อทำการจอง (“เงินเครดิต”) จากนั้นใบเสร็จรับเงินและเอกสารยืนยันการจองจะระบุยอดทั้งหมด รวมถึงยอดที่ทำการสำรองจ่ายโดย STA Travel ไว้ด้วย เงินเครดิตที่ STA Travel ได้สำรองจ่ายล่วงหน้าไปให้ คุณจะต้องนำมาจ่ายคืนอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเดินทางออกจากประเทศไทย (“วันกำหนดจ่ายเงิน”) หรือประเทศต้นทาง ดังนั้นคุณจึงต้องพิจารณาวันดังกล่าวก่อนทำการการจองสินค้าและบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” 
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง”  
 
 1. ลูกค้าสามารถใช้บริการจองก่อน จ่ายทีหลัง กับตั๋วเครื่องบินพันธมิตรของทาง STA Travel และสินค้าและบริการขององค์กรพันธมิตร ได้แก่บัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ และโรงแรมที่พัก
 2. เพื่อทำการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” ลูกค้าจำเป็นจะต้องจ่ายเงินมัดจำและเงินมัดจำนี้จะสามารถขอคืนได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการที่ท่านทำการจองไว้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน บัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ โรงแรมที่พัก จะสามารถขอเงินคืนได้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ภายในระยะเวลาก่อนหรือวันครบกำหนดชำระเงินเต็มจำนวน และจะต้องนำเอกสารจากสถานทูตมาแสดงเพื่อรับเงินคืนเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขให้ท่านรับทราบเเละยืนยันก่อนทำการจองหรือออกตั๋ว
 3. เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงการชำระเงินมัดจำหรือใบเสร็จ สินค้าหรือบริการ "จองก่อน จ่ายทีหลัง" ของคุณจะได้รับการยืนยันอย่างสมบูรณ์และคุณจะได้รับตั๋วเครื่องบินเพื่อเป็นการประกันราคา
 4. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของการจอง (กรณีที่ได้รับอนุญาต) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือถูกยึดเงินมัดจำ ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้คำนวนจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของสินค้าและบริการนั้นๆ โปรดทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามจะต้องทำการตรวจสอบก่อนการดำเนินการ เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงของราคาขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าหรือบริการ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันราคาและจำนวนที่ว่างของสินค้าหรือบริการนั้นได้
 5. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว วันกำหนดจ่ายเงินเต็มจำนวนก็จะอาจเลื่อนไปด้วยเช่นกัน
 6. การชำระเงินส่วนต่างที่เหลือเต็มจำนวน มีกำหนดการต้องชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบินหรือกำหนดการใดๆ จากสายการบิน อาจทำให้ตั๋วอยู่ภายใต้การควบคุมของสายการบินโดยตรงและทางสายการบินมีสิทธิ์เป็นผู้ดูแลการเปลี่ยนแปลงของตั๋วดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้อาจส่งผลให้เงื่อนไขการชำระมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการเดินทางหรือเที่ยวบินใหม่เหล่านั้น
 7. ในกรณีที่ข้อตกลงการจองก่อน จ่ายทีหลัง ถูกยกเลิกก่อนที่จะชำระเงินเต็มจำนวน STA Travel จะคืนเงินที่เรียกเก็บหรือที่คุณได้ชำระเข้ามา ยกเว้น เงินค่าตั๋วหรือสินค้าต้นฉบับและค่าธรรมเนียมของ STA Travel ใดๆ ที่ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือเงินมัดจำที่จ่ายให้กับผู้ให้บริการหรือจัดหาสินค้าให้กับบริษัทฯ (บุคคลที่ 3)
 8. ทางบริษัทจะคืนเงินมัดจำให้แก่ลูกค้า ในกรณีวีซ่าโดนปฏิเสธเท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารการปฏิเสธวีซ่าตัวจริงของสถานทูตฯ ให้ทางบริษัทฯ ถึงจะสามารถดำเนินการคืนเงินมัดจำดังกล่าวได้
 9. ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสินค้าและบริการ จองก่อน จ่ายทีหลัง ทางบริษัทฯจะยึดเงินมัดจำดังกล่าว
 10. หลังจากที่ทำการยกเลิกแล้ว ในกรณีที่ต้องการทำการจองใหม่ ราคาของสินค้าและบริการนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับเวลาที่ทำการจองใหม่ ดังนั้นจึงไม่สามารถการันตีราคาเดิมของสินค้าหรือบริการนั้นได้
 11. สินค้าและบริการที่ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน บัตรรถไฟโดยสารและโรงแรมที่พัก เช่น ประกันการเดินทาง บัตรส่วนลด ISIC และอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้บริการจองก่อน จ่ายทีหลังได้

 

ตัวเลือกของบริการ จองก่อน จ่ายทีหลัง
 
FlexiFly บริการจาก STA Travel สามารถทำการจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่ร่วมรายการได้ล่วงหน้าสูงสุดถึง 11 เดือน ก่อนวันเดินทาง โดยมีค่ามัดจำที่จำเป็นต้องชำระเริ่มต้นเพียง 2,000 บาท เพื่อทำการจอง เงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวนจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 14 วัน ตั๋วประเภท FlexiFly จะเป็นตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจ ซึ่งสามารถทำการเลื่อนที่นั่งหรือชั้นโดยสารไปยังที่ที่มีราคาสูงกว่าชั้นที่นั่งเดิมในบางกรณี ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนต่างของราคาและภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป เงินมัดจำที่ชำระเข้ามาจะเป็นการรับรองที่นั่งและราคาของเที่ยวบิน ณ เวลาที่ทำการจองและเงินมัดจำนั้นไม่สามารถย้ายโอนได้ นั่นหมายถึงการเปลี่ยนเพื่อไปจองตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่นที่ร่วมรายการไม่สามารถทำได้ เเละเมื่อคุณได้ชำระเงินมัดจำมาเเล้วการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (กรณีที่ได้รับอนุญาต) อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออาจถูกยึดเงินมัดจำ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้กับเจ้าหน้าที่ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 3 ครั้งแรก ได้ในกรณีที่ลูกค้าจองตั๋วประเภท BlueTicket เท่านั้น ส่วนค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ จะคำนวนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองนั้นๆ ในกรณีที่ไม่ได้ชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนดหรือการยกเลิกการจองจะส่งผลให้การจองนั้นถูกยกเลิกและยึดเงินมัดจำได้
STA Travel Vouchers
 
บัตรกำนัลของบริษัทฯ สามารถนำมาใช้แลกซื้อสินค้าและบริการได้เฉพาะที่ร้านเท่านั้น ในบางกรณีจะมีการกำหนดราคาขั้นต่ำของการซื้อ โดยจะระบุไว้บนบัตรกำนัล และใช้ได้กับสินค้าและบริการที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ ได้ ทางลูกค้าจำเป็นต้องแสดงบัตรกำนัลต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง บัตรกำนัล 1 ใบสามารถใช้ได้ต่อท่านต่อหนึ่งการจอง โดยบัตรกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามประเภทของบัตรกำนัล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
MultiFlex
 
ตั๋วเครื่องบินประเภท MultiFlex ไม่มีจำหน่ายใน STA Travel Thailand การแลกรับหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบินดังกล่าว ที่ได้รับหรือทำการจองมาจากประเทศอื่น สามารถจัดการได้ผ่าน https://customercare.statravel.com/hc/en-us/articles/206510099-I-ve-started-travelling-can-I-change-my-flight-
บัตร ISIC, IYTC และ ITIC
 
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ISIC
ผู้สมัครจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ในระดับการศึกษาใดก็ได้ ไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี สถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเต็มเวลา ระยะเวลามากกว่า 12 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้นต่อภาคการศึกษา โดยการอนุมัติออกบัตร ISIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ISIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) บัตร ISIC จะมีอายุ 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันออกบัตร
 
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร IYTC
ผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 12-30 ปี แสดงหลักฐานในการสมัคร โดยใช้บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีสถานะเป็นนักเรียน บัตร IYTC จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันออกบัตร ดังนั้นผู้สมัครมีสิทธิสมัครบัตร IYTC ได้ก่อนวันเกิดครบอายุ 31 ปี โดยการอนุมัติออกบัตร IYTC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร IYTC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 
คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครบัตร ITIC
ผู้สมัครต้องเป็นครูหรืออาจารย์ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลาของสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยมีเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์ และทำงานมาแล้ว 1 ปีการศึกษาเป็นอย่างต่ำ บัตร ITIC จะมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดมากมายเหมือนบัตร ISIC และมีอายุการใช้ 1 ปี นับจากวันออกบัตร โดยการอนุมัติออกบัตร ITIC ได้นั้น ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้นและแสดงหลักฐานประกอบ บัตร ITIC จะอยู่ในรูปแบบของบัตรที่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน ISIC โดยสามารถตรวจสอบส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันหรือ www.isic.co.th/discounts/ ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละรายการ ได้ (ส่วนลดและข้อเสนอพิเศษต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับตั๋วเครื่องบิน “จองก่อน จ่ายทีหลัง”

“Book Now Pay Later” Flights’ Terms and Conditions
 
1. การรับรองราคาตั๋วเครื่องบิน ราคาตั๋วเครื่องบินจะได้รับการรับรอง ต่อเมื่อทางบริษัท STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 2,000 บาท/ท่าน แล้วเท่านั้น (การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาตั๋วเครื่องบินที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า)
 
2. สายการบินในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” (Book Now Pay Later, Flexi Fly) ประกอบด้วยสายการบินดังนี้
 • สำหรับนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และครูอาจารย์ ซื้อตั๋วเครื่องบินประเภท BlueTicket มีสายการบิน Thai Airways, Qatar Airways, EVA Air, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines, Singapore Airlines, Oman Air, Philippine Airlines เป็นต้น
 • สำหรับบุคคลทั่วไป มีสายการบิน Etihad Airways, Singapore Airlines, Turkish Airlines, Malaysia Airlines, Scoots และ SilkAir
 
3. การเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน หลังจากชำระเงินค่ามัดจำแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง อาจมีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของราคาตั๋วเครื่องบิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินแต่ละใบ โดยท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไข (Terms & Conditions) ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของใบจอง (Booking Confirmation/Itinerary) ที่ท่านได้รับจากบริษัท ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ หากทำการเปลี่ยนแปลงจะโดนยึดเงินมัดจำโดยสิ้นเชิง
            - เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร / เปลี่ยนแปลงสายการบิน / เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน
 
4. การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 14 วัน ในกรณีที่ลูกค้าได้รับวีซ่าก่อนกำหนด สามารถชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเมื่อถึงกำหนด ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด จะส่งผลให้ที่นั่งและตั๋วเครื่องบินของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำโดยสิ้นเชิง
 
5. การคืนเงินมัดจำ จะคืนเฉพาะในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จองไว้เท่านั้น และทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องแจ้งให้ทาง STA Travel รับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน
 
6. วีซ่า เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันก่อนเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือหรือเงินคงค้าง มิฉะนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 4
 
7. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในบางประเทศซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ
 
8. โปรโมชั่น “จองก่อน จ่ายทีหลัง” โปรโมชั่นสามารถใช้ได้กับสายการบินที่ร่วมในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” ของ STA Travel เท่านั้น ตามข้อ 2 ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น บัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ โรงแรมที่พัก ประกันการเดินทาง บัตรส่วนลดนานาชาติ และอื่นๆ
 
9. การชำระเงิน STA Travel ไม่สามารถรับเช็คเงินสดส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับพนักงานของ STA Travel นอกจากนี้สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master ชาร์จเพิ่ม 2% ที่สาขา และ ชาร์จเพิ่ม 3% ผ่าน Payment Gateway) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น หากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ทางทีมงานได้แจ้ง และในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรโดยสารรถไฟ “จองก่อน จ่ายทีหลัง”

“Book Now Pay Later” Rails’ Terms and Conditions
 
1. การรับรองราคาบัตรโดยสารรถไฟ ราคาบัตรโดยสารรถไฟจะได้รับการรับรอง ต่อเมื่อทางบริษัท STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 500 บาท/ท่าน แล้วเท่านั้น (การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาบัตรโดยสารรถไฟที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า)
 
2. บัตรโดยสารรถไฟในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” (Book Now Pay Later, Flexi Rail) มีดังนี้ Eurail Passes, Swiss Travel Pass, German Rail Pass, BritRail Pass, Japan Rail Pass และ Taiwan Rail Pass
 
3. บัตรโดยสารรถไฟในที่ไม่เข้าร่วมในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” ได้แก่ ตั๋วรถไฟในราคาโปรโมชั่นทั้งหมด (Promotional fares), ตั๋วสำรองที่นั่งทุกเส้นทาง (All seat reservations), ตั๋วรถไฟเที่ยวต่อเที่ยวทุกเส้นทาง (Point to point) และตั๋วรถไฟขึ้นยอดเขาทั้งหมด
 
4. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยการรถไฟ หลังจากชำระเงินค่ามัดจำแล้ว ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้โดยสารท่านอื่น หรือขอเปลี่ยนแปลงประเภทบัตรโดยสารได้
 
5. การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 14 วัน ในกรณีที่ลูกค้าได้รับวีซ่าก่อนกำหนด สามารถชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเมื่อถึงกำหนด ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด จะส่งผลให้บัตรโดยสารรถไฟของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำโดยสิ้นเชิง
 
6. การคืนเงินมัดจำ จะคืนเฉพาะในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จองไว้เท่านั้น และทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องแจ้งให้ทาง STA Travel รับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน
 
7. โปรโมชั่น “จองก่อน จ่ายทีหลัง” โปรโมชั่นสามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรถไฟที่ร่วมในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” ของ STA Travel เท่านั้น ตามข้อ 2 ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก ประกันการเดินทาง บัตรส่วนลดนานาชาติ และอื่นๆ
 
8. วีซ่า เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันก่อนเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือหรือเงินคงค้าง มิฉะนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 5
 
9. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในบางประเทศซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ
 
10. การชำระเงิน STA Travel ไม่สามารถรับเช็คเงินสดส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับพนักงานของ STA Travel นอกจากนี้สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master ชาร์จเพิ่ม 2% ที่สาขา และ ชาร์จเพิ่ม 3% ผ่าน Payment Gateway) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น หากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ทางทีมงานได้แจ้ง และในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโรงแรมที่พัก “จองก่อน จ่ายทีหลัง”

“Book Now Pay Later” Accommodations’ Terms and Conditions
 
1. การรับรองราคาโรงแรมที่พัก ราคาโรงแรมที่พักจะได้รับการรับรอง ต่อเมื่อทางบริษัท STA Travel ได้รับเงินค่ามัดจำ 500 บาท/ โรงแรม/ Booking (การรับรอง คือ การการันตีว่าราคาโรงแรมที่พักที่จองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันครบกำหนดชำระเงินทั้งหมดของลูกค้า)
 
2. การเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พัก หลังจากชำระเงินค่ามัดจำแล้ว ข้อมูลต่อไปนี้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้
            - เปลี่ยนแปลงโรงแรม / เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการเข้าพัก / เปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าพักและจำนวนผู้เข้าพัก / เปลี่ยนแปลงประเภทของห้องพัก
หากทำการเปลี่ยนแปลงจะโดนยึดเงินมัดจำโดยสิ้นเชิง รวมไปถึงการยกเลิกการจองโดยเหตุผลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการถูกปฏิเสธวีซ่า
 
3. การชำระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเดินทาง 14 วัน ในกรณีที่ลูกค้าได้รับวีซ่าก่อนกำหนด สามารถชำระเงินได้เลยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเมื่อถึงกำหนด ลูกค้าต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระเงิน หากลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่กำหนด จะส่งผลให้การจองโรงแรมที่พักของลูกค้าถูกยกเลิกและเสียค่ามัดจำโดยสิ้นเชิง
 
4. การคืนเงินมัดจำ จะคืนเฉพาะในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านสำหรับประเทศปลายทางที่จองไว้เท่านั้น และทาง STA Travel จะคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องแจ้งให้ทาง STA Travel รับทราบล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันเดินทาง และต้องส่งเอกสารตัวจริงจากทางสถานทูตที่แจ้งไว้ว่าวีซ่าไม่ผ่านเพื่อเป็นหลักฐานในการขอคืนเงิน
 
5. โปรโมชั่น “จองก่อน จ่ายทีหลัง” โปรโมชั่นสามารถใช้ได้กับโรงแรมที่พักที่ร่วมในบริการ “จองก่อน จ่ายทีหลัง” ของ STA Travel เท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่พักได้กับพนักงานของเรา ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน บัตรโดยสารรถไฟต่างประเทศ ประกันการเดินทาง บัตรส่วนลดนานาชาติ และอื่นๆ
 
6. วีซ่า เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องตรวจสอบเรื่องวีซ่าสำหรับทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ไปท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือประเทศที่ต้องแวะเปลี่ยนเครื่อง และเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารให้ทันก่อนเวลาชำระเงินส่วนที่เหลือหรือเงินคงค้าง มิฉะนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อที่ 3
 
7. หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางของผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 6 เดือนหรือมากกว่า หลังจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และต้องมีหน้าของหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 2 หน้า และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในบางประเทศซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากทางสถานทูตของประเทศนั้นๆ
 
8. การชำระเงิน STA Travel ไม่สามารถรับเช็คเงินสดส่วนตัวได้ การชำระเงินสามารถทำได้โดย การชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงินผ่านธนาคาร พร้อมแจ้งหลักฐานการโอนกับพนักงานของ STA Travel นอกจากนี้สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต (Visa, Master ชาร์จเพิ่ม 2% ที่สาขา และ ชาร์จเพิ่ม 3% ผ่าน Payment Gateway) ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น หากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ นอกเหนือจากเลขที่บัญชีที่ทางทีมงานได้แจ้ง และในการชำระเงินสด ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงิน และต้องได้รับใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

เงื่อนไขและข้อบังคับสำหรับการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ และข้อควรทราบอื่นๆ

Online Flight Bookings’ Terms and Conditions / other important information
 
1. การจองตั๋วเดินทางของท่าน เมื่อท่านทำการจองตั๋ว ท่านได้ยืนยันว่าท่านสามารถยอมรับหรือยอมรับแทนกลุ่มของท่านตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตั๋วเดินทางนี้ ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของท่านในการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้ครบถ้วนในเอกสารการเดินทางที่ได้รับจาก STA Travel หากท่านพบเห็นข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนใดๆ กรุณาแจ้งบริษัทฯภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับจากการจองตั๋วของท่าน โดยที่สัญญานี้จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา หรือผู้ให้บริการการเดินทางรายอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการจองตั๋วเดินทางที่ท่านได้ทำการจองมา STA Travel มีสถานะหน้าที่ในฐานะตัวแทนการจองตั๋วเดินทางให้กับผู้ให้บริการการเดินทาง สำหรับสัญญาทำไว้กับผู้ให้บริการรายนั้นๆ ซึ่งท่านทำสัญญาไว้กับผู้ให้บริการการเดินทาง ให้นำเงื่อนไขในการจองตั๋วเดินทางของผู้ให้บริการรายนั้นๆมาใช้บังคับกับการจองตั๋วเดินทางของท่าน โดยที่ STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ ที่เกิดจากผู้ให้บริการรายนั้นๆ การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการจองตั๋วเดินทาง และท่านได้รับทราบโดยท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
ภายใต้สัญญานี้ การให้บริการชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการที่ท่านทำการซื้อจากเว็บไซต์นั้นทำโดย STA Travel Management Ltd. ในนามของ STA Travel Co., Ltd. หรือโดย STA Travel Co., Ltd. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ ในกรณีที่ท่านเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินจะถูกดำเนินการผ่านสถาบัตรผู้รับบัตรในยุโรป (European Acquirer) โดยเงื่อนไขนี้ถือเป็นการตกลงระหว่างท่านกับ STA Travel Management Ltd. สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการในประเภทอื่นๆนอกเหนือที่มีนำเสนอบนเว็บไซต์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและการตกลงระหว่างท่านกับ STA Travel Co., Ltd. และสินค้าและ/หรือบริการใดๆ STA Travel Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการโดยตรง
 
2. การชำระเงินโดยบัตรเครดิตผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ของเรา เป็นการชำระเงินโดยผ่านทาง Visa, Visa Debit, Master Card และ Master Card Debit เท่านั้น ทั้งนี้ ระบบของเราจะไม่รับการชำระโดยบัตร Diner Club หรือ American Express  โดยที่ค่าธรรมเนียมการจองตั๋วตามมาตรฐานอาจนำมาใช้ต่อรายบุคคลหรือตามการจองตั๋วเดินทางตามที่โฆษณาไว้ ทั้งนี้ ก่อนที่เราจะทำการออกตั๋วโดยสารเรื่องบินหรือดำเนินการจองตั๋วเดินทางใดๆ ให้แก่ท่าน จะมีการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลของบัตรเครดิต และในบางกรณี ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องยื่นเอกสารยืนยันความมีตัวตนของท่านด้วย ในกรณีที่เราไม่สามารถติดต่อผู้ถือบัตรและช่วงระยะเวลาการออกตั๋วเดินทางได้หมดลงแล้ว ให้ถือว่าการจองตั๋วนั้นสิ้นผล ซึ่งทำให้เราไม่สามารถแก้ไขประการใดได้ เราจะต้องดำเนินการยกเลิกการจองตั๋วนั้นๆ ซึ่งหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจองอีกรอบหนึ่ง เราขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธหรือยอมรับการจองตั๋วที่กระทำขึ้นภายนอกประเทศไทย การตอบรับการจองตั๋วเดินทางโดยอัตโนมัติใดๆ นั้น จะขึ้นอยู่กับความเห็นของเราที่มีต่อความเสี่ยงทางด้านการเงิน การออกตั๋วเดินทางที่ล่าช้า หรือกฎระเบียบนานาชาติที่เป็นสากลที่อาจนำเอามาใช้บังคับ และสุดท้ายนี้ กรุณายึดข้อกำหนดที่ว่า การยืนยันการจองตั๋วใดๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการอนุมัติให้ทำธุรกรรมบนบัตรเครดิตนั้นๆ ซึ่งหากบัตรเครดิตของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ เราจะพยายามติดต่อท่าน แต่ทั้งนี้เราจะไม่รับผิดชอบหากไม่มีการให้บริการใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้
 
3. กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ค.ศ. 2012 (ประเทศไทย)   และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ขณะนั้นๆ ในประเทศไทย โดยให้มีผลใช้บังคับต่อการให้บริการตามสัญญานี้ เมื่อมีการจองตั๋วเดินทางผ่านระบบออนไลน์และใช้ช่องทางการชำระเงินของเรา ให้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้โอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมายังประเทศหรือพื้นที่ใดๆ ที่อยู่นอกอาณาเขตของประเทศไทย
 
4. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในการเดินทางของท่านนั้นสามารถกระทำได้ ทั้งนี้ STA Travel มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการหรือสายการบินเรียกเก็บ การตกลงซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินนั้น ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของบัตรโดยสารของราคานั้นๆที่ท่านได้ทำการตกลงซื้อ  การเปลี่ยนตั๋วเดินทางใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับว่า เที่ยวบินที่มีคำร้องขอเปลี่ยนนั้นๆยังคงมีที่นั่งว่างอยู่หรือไม่ร่วมกับเงื่อนไขของบัตรโดยสารนั้นๆด้วย – หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของตั๋วเดินทางตามราคาของตั๋วที่ท่านเลือกเอาไว้ ทั้งนี้ บัตรโดยสารบางประเภทเท่านั้นที่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขของบัตรโดยสารอย่างรอบคอบ หากได้รับการอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ ทางบริษัทมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บขั้นต่ำ จำนวน 3,000 บาทต่อการเปลี่ยนแปลงต่อครั้ง หากมีการเปลี่ยนตั๋วเดินทางที่นอกเหนือจากสิทธิใดๆ ในตั๋วเดินทางนั้น เช่น เปลี่ยนตั๋วเดินทางไปเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว เปลี่ยนบริษัทสายการบิน หรือเปลี่ยนเส้นทางการบิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจะถูกเรียกเก็บจากค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนบัตรโดยสารในราคาปกติ  ดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมต่างๆจึงควรใช้บัตรโดยสารเดินทางตามกำหนดการที่ซื้อเอาไว้เดิมตามที่ระบุไว้ในตั๋วหรือหนังสือยืนยันตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หากท่านวางแผนที่จะไม่ใช้บัตรโดยสารตามเที่ยวบินที่ได้ระบุเอาไว้ กรุณาติดต่อสายการบินล่วงหน้าเพื่อสอบถามถึงทางเลือกอื่นๆ ของท่านเอง ซึ่งหากท่านไม่ทำการเช็คอินตั๋วเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นสายการบินจะทำการบันทึกสถานะ No Show  ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องชำระค่าปรับเพิ่มเติมภายหลัง และ/หรือการเดินทางนั้นๆ อาจถูกยกเลิก หรือมีผลทำให้ตั๋วเดินทางของท่านเป็นโมฆะด้วย
ข้อควรทราบที่สำคัญ – การเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ : บริษัทฯ จะไม่มีการจ่ายค่าเสียหายใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง สงคราม การขู่ว่าจะก่อสงคราม จลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ หรือ ภัยจากระเบิดนิวเคลียร์ อัคคีภัย โรคระบาด ความเสี่ยงจากโรค การเปลี่ยนแปลงใดๆ อันเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงสายการบินหรือประเภทของเครื่องบิน การปิดสนามบิน ความแออัดของสนามบิน  พายุเฮอริเคน และสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือมีโอกาสจะเลวร้าย การกระทำใดๆ ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ถือเป็นเหตุสุดวิสัย และ/หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ STA Travel จะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ในกรณที่สายการบินหรือผู้ให้บริการการเดินทางใดๆ ล้มละลาย หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่สามารถให้บริการใดๆ ได้ตามปกติ
 
5. การยืนยันสถานะ สายการบินหลายสายอาจไม่ได้แจ้งหรือประกาศยืนยันสถานะเที่ยวบินล่วงหน้า STA Travel จึงขอแนะนำว่าท่านควรติดต่อสายการบินที่ท่านจะใช้บริการเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง เพื่อยืนยันว่าเที่ยวบินของท่านยังคงเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ในตั๋วเดินทางของท่าน หากท่านได้จองเที่ยวบินและหากทางบริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการบินของสายการบินของท่านก่อนที่ท่านจะเดินทาง เราจะติดต่อท่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบจนแน่ใจว่าท่านได้ให้อีเมล์แก่บริษัทฯอย่างถูกต้อง  และท่านควรตรวจสอบอีเมล์ของท่านอย่างสม่ำเสมอก่อนการเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯไม่มีอำนาจเหนือ และไม่สามารถรับผิดชอบในความรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบินของท่านที่กระทำโดยสายการบิน และนอกจากนี้ STA Travel จะไม่ยอมรับผิดในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เป็นผลอันอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลังจากที่ท่านได้เดินทางออกไปแล้ว ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านในการยืนยันกับสายการบินเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 72 ชั่วโมง ว่าเที่ยวบินที่เหลือของท่านยังคงเป็นไปตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ ทั้งนี้บางสายการบินกำหนดให้ท่านต้องยืนยันว่าท่านประสงค์จะเดินทางกับสายการบินนั้น ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินได้ทาง https://classic.checkmytrip.com เราขอแนะนำว่า ท่านควรทำการตรวจสอบดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางที่ระบุไว้บนตั๋วเดินทางของท่านหรือในอีเมล์ที่ส่งถึงท่านเพื่อยืนยันสถานะของเที่ยวบินของท่าน รหัส Amadeus Reservation Code ของท่าน คือ ตัวอักษร 6 ตัว ซึ่งท่านสามารถหาได้จากอีเมล์ยืนยันของท่าน STA Travel จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์อื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมของ STA Travel
 
6. การยกเลิก หากมีการยกเลิกบัตรโดยสาร อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสูงสุด 100% จากราคาที่ทำการจองไม่ว่าจะเริ่มหรือยังไม่ได้เริ่มต้นเดินทาง บริษัทฯขอสงวนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือมีการออกตั๋วเดินทางใหม่ ในการจองตั๋วเดินทางออนไลน์จะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองตั๋วเดินทางของ STA Travel จำนวน 3,000 บาท ไม่รวมกับค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับค่าตั๋วเดินทางที่ท่านจองตั๋วเดินทางเอาไว้ด้วย เพราะว่าค่าตั๋วเดินทางบางประเภทไม่สามารถขอเงินคืนได้ ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบกฎระเบียบของค่าตั๋วเดินทางอย่างรอบคอบ หากเหตุผลการยกเลิกตั๋วเดินทางของท่านนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางของท่าน ท่านอาจจะขอคืนค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วเดินทางของท่านจากบริษัทผู้รับประกัน
 
7. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อที่ท่านระบุไว้ในส่วนของข้อมูลของผู้เดินทางนั้นต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในหนังสือเดินทางของท่าน การจองตั๋วเดินทางของท่านจะต้องกระทำภายใต้ชื่อดังกล่าวเท่านั้น  สายการบินมีการข้อจำกัดในการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง การขอการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารนั้นจึงเป็นไปตามกฏข้อบังคับของสายการบินเท่านั้น และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากท่านระบุชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องและหากทางสายการบินยอมรับการเปลี่ยนแปลงชื่อนั้น  ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน 3,000 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมใดๆ ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มเติม
 
8. การคืนเงิน คำขอคืนเงินค่าตั๋วเดินทางของท่านที่จองผ่านเว็บไซต์ของ STA Travel นั้น จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับค่าตั๋วเดินทางที่ท่านซื้อและตามที่ทางสายการบินพิจารณา โดยส่วนมากแล้ว ค่าตั๋วเดินทางจะไม่สามารถขอคืนเงินได้  สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสายการบินและค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกตั๋วจากราคาค่าตั๋วเดินทางของท่าน ในบางกรณีสามารถทำการคืนเงินได้ แต่โดยปกติแล้วจะต้องกระทำการขอคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านไม่มีการวางแผนการเดินทางใดๆ ท่านมีหน้าที่ในแจ้งการยกเลิกตั๋วเดินทางโดยตรงต่อสายการบิน หรือท่านอาจจะแจ้งมายัง STA Travel ได้ หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว อาจทำให้การจองตั๋วของท่านถูกยกเลิกทั้งหมดและท่านอาจไม่ได้สิทธิขอคืนเงินใดๆ ทั้งนี้ จะมีการจ่ายเงินคืนใดให้กับท่าน เมื่อเราได้รับเงินจากผู้ให้บริการการเดินทางแล้ว ซึ่งโดยปกติแล้ว การขอคืนเงินจากตั๋วเดินทางไม่อาจกระทำได้ หากมีการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วเดินทางไปแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่อยู่เหนือการควบคุมของ STA Travel
 
9. หนังสือเดินทางและวีซ่า ให้เป็นหน้าที่ของท่านในการรับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่า และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางของท่าน ท่านจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศใดๆ  ซึ่งในหลายประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุที่สามารถใช้ได้อีกอย่างน้อยเป็นเวลา 6 เดือน หลังจากช่วงเวลาที่ท่านจะเดินทาง ชื่อที่ท่านระบุเอาไว้สำหรับตั๋วเดินทางของท่านจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ระบุในหนังสือเดินทางของท่าน  และให้เป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทางของท่าน ทั้งนี้ วีซ่าที่จะออกให้โดยเจ้าหน้าประจำประเทศไทย ซึ่งท่านควรยืนยันถึงเรื่องการออกวีซ่านี้กับ สำนักงานข้าหลวง สถานทูต และ/หรือ สถานกงสุลต่างๆ เอกสารประกอบการขอวีซ่าก็จะมีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของแต่ละประเทศที่ท่านจะเดินทางไปหรือสัญชาติที่ท่านถืออยู่ ก็จะมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ท่านควรยืนยันให้แน่ใจล่วงหน้าก่อนวันเดินทางของท่าน เพื่อเผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับการดำเนินการขอวีซ่าจากสถานทูตนั้นๆ  ทั้งพนักงานของสายการบินหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่อนุญาตให้ท่านผ่านด่านศุลกากรหรือขึ้นเครื่องบินโดยปราศจากวีซ่า และในบางประเทศจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าประเทศหากปราศจากหลักฐานที่แสดงว่าท่านมีตั๋วเดินทางกลับหรือตั๋วสำหรับเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น (ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกระดาษ) และพนักงานรับลงทะเบียนขึ้นเครื่องของสายการบินต่างๆ ก็อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านขึ้นเครื่องบินได้ด้วย หากท่านทำการจองตั๋วเดินทางเที่ยวเดียว กรุณาตรวจสอบกับสถานกงสุลของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป เพื่อยืนยันว่าท่านได้ทำตามกฎหมายและกฎของประเทศนั้นๆ แล้ว เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎดังกล่าว หากท่านมีความสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขของวีซ่าของประเทศที่ท่านจะเดินทางไป ท่านอาจจะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านวีซ่า โดยการตกลงกับทางฝ่ายขาย STA Travel ถือว่าท่านได้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุเอาไว้ในเว็บไซต์อื่นใดที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ STA travel
 
10. ภาษีและโปรแกรมสำหรับผู้เดินทางบ่อย ภาษีท้องถิ่นและภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นใดอาจถูกเรียกเก็บในประเทศอื่นๆ นอกจากมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภาษีเหล่านี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในค่าตั๋วเดินทาง การชำระค่าภาษีและอากรต่างๆ อาจจะต้องชำระโดยสกุลเงินท้องถิ่น ณ เวลาที่ออกเดินทาง ทั้งนี้ การชำระค่าภาษีอากรดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า นอกจากนี้ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับสายการบินว่าการจองตั๋วเดินทางกับเรานั้นผ่านเกณฑ์สำหรับการสะสมแต้มในโปรแกรมสำหรับผู้เดินทางบ่อยหรือไม่ กรุณาเก็บใบผ่านขึ้นเครื่องบินเพื่อนำไปเป็นหลักฐานการเดินทางของท่าน หากจำเป็น
11. ข้อมูลของกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าและให้บริการในฐานะตัวแทนของสายการบินต่างๆ (บุคคลภายนอกผู้ให้บริการ) STA Travel จะไม่รับผิดชอบในสินค้าหรือบริการที่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้ เราจะไม่ให้หรือรับประกันใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการหรือมาตรฐานสินค้าที่บุคคลภายนอกผู้ให้บริการเป็นผู้จัดหาให้ ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระนั้นมีความแตกต่างกันตามแต่ละสายการบิน  ดังนั้น หากสายการบินไม่สามารถจัดหาสินค้าหรือให้บริการตามที่ท่านได้ซื้อผ่านทาง STA Travel นั้น ท่านจะต้องดำเนินการขอรับการเยียวยาจากทางสายการบินเท่านั้น ไม่ใช่ STA Travel ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่อาจมีการเรียกเก็บโดยสายการบินนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องตรวจสอบกฎของสายการบินที่เกี่ยวข้องกับการรับสำภาระ สายการบินหลายๆ แห่งมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ เช่น กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่หรือน้ำหนักมาก หรือกล่องต่างๆ จะถูกห้ามนำขึ้นเครื่องบินในช่วงที่มีรอบการเดินทางค่อนข้างมาก โปรดทราบว่า แม้ว่าจะมีการชำระเงินค่าตั๋วเดินทางจนครบถ้วนแล้ว เงื่อนไขใดๆ ของสัญญาระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกผู้ให้บริการอาจกำหนดให้บุคคลภายนอกนั้นสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากสัมภาระได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋วเดินทางของท่าน ระยะทาง สถานะ และ/หรือ ชั้นของการให้บริการ ดังนั้น กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสายการบินเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเงื่อนไขการขนย้าย ข้อจำกัดของสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทาง ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับการจัดการเดินทางของท่านด้วย
 
12. ประกันภัยการเดินทาง STA Travel ขอแนะนำว่า ท่านไม่ควรเดินทางโดยปราศจากการประกันภัยที่เหมาะสม การซื้อประกันนี้สามารถกระทำโดยผ่านทางลิงค์บนเว็บไซต์ของ STA Travel หรือโดยทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงานของบริษัทประกัน STA Travel จะไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านไม่สามารถเอาประกันภัยที่เหมาะสมได้ หากท่านประสงค์ให้ STA Travel หาข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยให้ กรุณาติดต่อ Travel Expert สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 
13. เงื่อนไขอื่นๆ : เงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้บังคับกับการจองตั๋วเดินทางผ่าน STA Travel นั้น ถูกระบุเอาไว้ในแผ่นพับของสายการบินที่ท่านจะเดินทางด้วย ตั๋วเดินทางที่สายการบินออกให้ และรวมถึงเอกสารฉบับนี้ STA Travel จะกระทำการในฐานะตัวแทนของสายการบินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการให้บริการอื่นๆ ใบเสร็จใดๆ ตั๋วเดินทาง ใบสั่งจ่าย (voucher) คูปอง หรือตั๋วเดินทางชั่วคราวได้ถูกออกให้ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการจัดการขนส่งและมีการให้บริการอื่นใด การออกเอกสารและการยอมรับเอกสารนั้นๆ จะถือว่าเป็นการตอบรับที่จะกระทำการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำหรับการจองตั๋วเดินทางที่มีการจองที่ต้องได้รับอนุญาต สัญญาจะถือว่าเป็นการทำกับบริษัทฯ STA Travel และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือ ตัวแทนต่างๆ จะไม่ถือเอาความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือความบาดเจ็บอาจเกิดจากบุคคลหรือทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เกิดขึ้นหรือเกิดในระหว่างการท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแล การสนับสนุน การจัดหา หรืออย่างอื่น บริษัทขนส่งหรือบริษัทอื่นใดที่ได้รับการยกเว้นจากความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับ การกักกัน การเลื่อนเวลา ความเสียหาย ความสูญเสีย ความเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บใดๆ ไม่ว่าจะเกิดได้อย่างไร หรือเกิดจากใคร หรือเกิดได้เพราะอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร ไม่ว่าในเวลาใดก็ตามในระหว่างที่ผู้โดยสารไม่ได้อยู่บนเครื่องบินหรือยานพาหนะใดที่ใช้หรือถูกใช้โดยบริษัทขนส่ง ให้ถือเอาสัญญาของผู้โดยสารที่ใช้โดยบริษัทขนส่งที่เกี่ยวข้องเป็นสัญญาระหว่างบริษัทขนส่งกับผู้ซื้อทัวร์หรือผู้โดยสารเหล่านี้
 
14. การส่งมอบข้อมูลที่สำคัญ เราจะออกตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสามารถกระทำได้ แต่ตั๋วเดินทางของท่านอาจถูกส่งจากสายการบินไปยังที่อยู่ที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าบริการ ในกรณีที่ไม่สามารถออกตั๋วเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ผู้เดินทางมีทางเลือก 2 ทาง คือ (1) ให้ส่งตั๋วเดินทางโดยทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ต้องมีการลงลายมือชื่อรับการส่งมอบและจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วย (2) มารับตั๋วเดินทางที่สำนักงานสาขา ซึ่งกรณีนี้จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการส่งใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ จะไม่สามารลงลายมือชื่อเพื่อรับมอบตั๋วเดินทางแทนกันได้ กรณีดังกล่าว ตั๋วเดินทางจะถูกเก็บไว้เพื่อรอการรับมอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานของสายการบินนั้นๆ STA Travel จะไม่มีอำนาจควบคุมวันและเวลาของการส่งมอบดังกล่าว ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจจะต้องมีการรับมอบด้วยตนเองหรือการส่งมอบโดยวิธีอื่น ซึ่งท่านจะต้องประสานงานกับทางสายการบินด้วยตัวของท่านเอง หากการดำเนินการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้นไม่สะดวกต่อท่าน กรุณาติดต่อ STA Travel (ภายใน 24 ชั่วโมง) เพื่อสอบถามกับ Travel Expert ทั้งนี้ เอกสารการเดินทางของท่านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและควรได้รับการดูแลอย่างดีเฉกเช่นเดียวกับเงินสด ซึ่งการจัดเตรียมเอกสารชุดใหม่ให้กับท่านในกรณีที่เอกสารเดินทางดังกล่าวสูญหาย ถูกขโมย หรือเกิดความเสียหาย นั้น ไม่อาจกระทำได้ในทุกๆ ครั้ง