Menu Contact Us
Start the adventure

CALL US ON

(+66) 02 160 5200
สาขาอโศก (+66) 061 489 1078 สาขารังสิต (+66) 02 024 9047 สาขาเชียงใหม่ (+66) 052 081 140

United Kingdom Visa

วีซ่าเดินทางไปสหราชอาณาจักร

ประเภทของวีซ่า

ก่อนที่ท่านจะทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า  ต้องตรวจสอบว่าควรสมัครวีซ่าประเภทไหน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องประเภทวีซ่าได้ที่ เว็ปไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอณาจักร  และใบคำร้องขอวีซ่าจะถูกดำเนินการและพิจารณาโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอณาจักร  

วิธีการสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

จะยื่นขออย่างไร?

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

เข้าไปที่ เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อการขอยื่นวีซ่า และยื่นขอวีซ่าออนไลน์

บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่

 

ขั้นตอนที่ 2 จองวันนัดหมาย

ผู้ยื่นคำขอร้องวีซ่าเพื่อการเดินทางไปสหราชอาณาจักรทุกคนต้องทำการจองคิวเพื่อการนัดหมายก่อนยื่นเอกสาร  ในปัจจุบันนี้ จะไม่มีการรับยื่นคำขอโดยการไปยื่นคำขอที่ศูนย์รับคำขอร้องวีซ่าโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าแต่อย่างใดแล้ว

 

ขั้นตอนที่ 3 นำเอกสารไปยื่นตามวันนัดหมาย

เผื่อเวลาเพื่อให้ไปถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 10 นาทีก่อนกำหนดนัดหมาย โดยนำหนังสือนัดหมายและชุดเอกสารคำขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และแบบระบุเอกลักษณ์ฉบับที่สองที่ยังไม่หมดอายุ ไปด้วย  เมื่อท่านเดินทางไปถึงศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว ท่านจะต้องรับหมายเลขคิว 

*โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี เพราะท่านจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินนี้ในภายหลังเพื่อรับเอกสารคืน*

หมายเหตุสำคัญ: ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารอื่นใดได้อีกเมื่อคำขอของท่านได้มีการยื่นที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว  เอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้ขณะที่ท่านจัดทำคำขอวีซ่าของท่านนั้น จะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา

 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและกรอกเอกสาร

พิมพ้นิ้วมือและรูปถ่ายของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า การสแกนนิ้วมือนั้นจะใช้อุปกรณ์สแกนอิเล็คทรอนิคส์    คุณควรตรวจดูให้ดีว่าปลายนิ้วมือทุกนิ้วปราศจากการตกแต่งไม่ว่าในรูปแบบใด (เช่น การสักเฮนนา) แผลเปิด แผลถลอก หรือรอยใดๆ  รูปถ่ายดิจิตอลของท่านจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงและไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นเคลือบสี หรืออุปกรณ์สวมศีรษะ เว้นแต่เป็นการสวมอุปกรณ์สวมศีรษะตามข้อบังคับของศาสนา หรือด้วยเหตุผลทางการแพทย์  ทั้งนี้ ใบหน้าของท่านควรสามารถให้เห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีผมปกคลุมตา 

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกรับเอกสารผ่านช่องทางต่างๆ

คุณสามารถเลือกได้ว่าจะะไปรับคืนเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือรับเอกสารคืนผ่านทางไปรษณีย์

 

 

สถานะวีซ่า

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

คุณสามารถสมัคร SMS ได้ในราคา 85 บาท ซึ่ง SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือและทางที่อยู่อีเมลที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของคุณ

ติดต่อเรา

เบื่อไหม? กับการเตรียมเอกสารมากมายเพื่อไปขอวีซ่า เลิกยุ่งยากกับขั้นตอนการขอวีซ่าด้วยตัวเองแบบเดิมๆ ให้เราช่วยในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร รวมถึงนัดวันยื่นเอกสารวีซ่า เพื่อช่วยประหยัดเวลาของคุณไปอีกหลายเท่าตัว

ติดต่อเรา คลิก